Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Obchodní podmínky e-shopu | Ateliér Donát

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ing. Illona Donátová - Ateliér Donát, se sídlem Choťánky 155, 290 01 Poděbrady, identifikační číslo: 11258748 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“), který se nachází na adrese https://www.atelierdonat-eshop.cz/ (dále jen „webová stránka“)

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti – na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3 Vystavení zboží na webové stránce není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 

2 KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Internetový obchod obsahuje zboží, které prodávající nabízí k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu, není-li uvedeno výslovně jinak. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Pro objednání zboží vloží kupující zboží do nákupního košíku a dále se řídí pokyny sdělenými v rámci nákupního procesu. Kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace stávajícího zákazníka a o dodacích údajích kupujícího.

2.3 Kupující může požadovat úpravu objednaného zboží (zkrácení kalhot, sukně apod.) bez možnosti odstoupení od kupní smlouvy.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Po potvrzení údajů v objednávkovém formuláři bude kupující vyzván k zadání způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.2 Po zvolení způsobu platby a dopravy vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje informace o stávajícího zákazníka a o dodacích údajích kupujícího. Po potvrzení těchto kroků je možno kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené kupujícím do objednávky, a to i z důvodu možnosti kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3 Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky elektronickou poštou od prodávajícího kupujícímu.

3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ A DORUČOVACÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu dle způsobu platby, které prodávající na webové stránce uvedl. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.4 Platba může být uskutečněna na účet, kartou ( VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club), dobírkou nebo v hotovosti či kartou při vyzvednutí v prodejnách Ateliéru Donát:  

 • Spálená 21, 110 00 Praha 1
 • Jiřího náměstí 14, 290 01 Poděbrady

 

 1. DORUČOVACÍ PODMÍNKY

5.1 Zboží je možné vyzvednout osobně v Ateliérových prodejnách.

 • Spálená 21, 110 00 Praha 1
 • Jiřího náměstí 14, 290 01 Poděbrady

5.2 Zboží je doručováno službou GLS.

5.3 Zboží je možné zaslat na území České republiky, Německa a Slovenska.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být a nebude brán zřetel.

 

 1. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 "Skladem" znamená, že máme skladem materiál, ze kterého objednané zboží vyrobíme ihned. Většina sortimentu je vyráběna přímo pro danou objednávku. Dodavatel si nárokuje lhůtu na dodání objednaného zboží maximálně do 4 týdnů.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy musí odeslat na adresu elektronické pošty prodávajícího. Oznámení od odstoupení od kupní smlouvy může kupující ve shora uvedené lhůtě učinit také na kterékoliv prodejně prodávajícího na území České republiky, kde může rovněž vrátit zakoupené zboží nebo vyměnit. Finance za objednané zboží se vrací vždy na účet, a to i v případě, že si kupující při vrácení zboží na prodejnách Ateliéru Donát vybere zboží s menší cenovou hodnotou rozdíl mezi zbožím prodávající zašle na účet zadaný kupujícím.

7.3 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy způsobem zaslání zakoupeného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo odnesením na prodejny Ateliéru Donát.

7.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do dvanácti (12) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nepoužité s původní etiketou.

7.5 Ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

7.6 Náklady vzniklé vrácením zboží nese v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek kupující.

7.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu, a to VŽDY bezhotovostně na účet určený kupujícím, a to nejpozději do deseti (10) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.8 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

8.2 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží. Reklamace je možná vyřídit buď opravou zboží na bez závadný stav nebo vrácení financí.

8.3 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Při dalším užívání může dojít k zvýšenému poškození   a znehodnocení zboží, toto může být důvodem odmítnutí reklamace.

8.4 K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující nabití a převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.

8.5 Kupující uplatní reklamaci zasláním zboží na adresu prodávajícího. Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.

8.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • Výměna za nezávadný kus
 • Na odstranění vady opravou zboží
 • Na slevu z kupní ceny
 • Odstoupit od smlouvy a vrácení finančních prostředků na bankovní účet kupujícího

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNÍCH STRANY

9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Kupující je povinen vybírat zboží tak, aby zvolený druh a velikost zboží odpovídaly potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

9.3 V případě, že je způsob užívání zboží stanoven v návodu na užívání, je kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání zboží seznámit a tímto se řídit.

9.4 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

9.5 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.6 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.8 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1 V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, která se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce

Úřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15

120 00 Praha 2  

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (e-mail), osobně nebo doporučeně. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

10.2 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V okamžiku uzavření kupní smlouvy jsou platné stávající obchodní podmínky pro kupujícího i prodávajícího.

10.3 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění informuje, že Česká obchodní inspekce je subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím, jakožto spotřebitelem. Kupující nalezne bližší informace na webových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz/

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 30.6. 2019